کاروانسرای پاسنگان به شماره ثبت ۳۵۷ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان قم و شهرستان قم واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۲۱/۰۳/۲۰ و قدمت آن: قرن ۱۳ ق می باشد. نشانی: مرکزی، روستای زنبورک

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، حمام و کاروانسرا | Bathroom caravansary
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال قم، ایستگاه راه آهن قم، کهک، قنوات، قم